دوره ی مدیریت ذهن و مهرورزی ، سازگار بودن، خویشتن داری، مهارت گفتگو، تطهیر خیال و اندیشه
 
فقط تو بخواه و با ما در این کارگاه همراه شو
 
با حضور استاد علیرضا لطفی
 
تاریخ 5 و 6 مهر ماه
 
تلفن تماس : 09131568390 تجملیان