باتوجه به اهمیت نقش  پرسش ومباحثه در حفظ قرآن این مجمع باهدف گردهمایی حفاظ کل دربازه زمانی مشخص در جهت ارتقا سطح حفظ ازطریق پرسش؛ برنامه ریزی؛ مرور ومباحثه تشکیل خواهد شد

بررسی آیات مشابه و راه های به ذهن سپاری آن

....مباحث مفاهیمی و